תנאי שימוש

השימוש בתכנים באתר של עו"ד איריס ירדני (להלן: "עוה"ד"), בתכנים בהרצאות ובמצגות  (להלן :"התכנים") כפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש בתכנים מהווה הסכמה לתנאים.

התכנים והמידע באתר נועדו לתת מושג כללי לגבי תחומי עיסוק המשרד. התכנים אינם מחליפים יעוץ משפטי ואין בהם מצג או מתן שירות משפטי או המלצה לנקוט הליכים או להימנע מהם.

מתן יעוץ משפטי מחייב בחינה פרטנית של פרטי המקרה.

באחריות המשתמש לבדוק ולאמת כל נתון, מידע תוכן, עדכניות המידע, חישוב המצוי באתר ואינו רשאי להסתמך עליו ו/או להעבירו לצד שלישי. באחריות המשתמש לבחון דיוק המידע והתאמתו לענייניו.

עוה"ד אינה מתחייבת כי המידע יהיה עדכני ו/או מדויק בכל עת ו/או חופשי מהפרעות ו/או שגיאות ולא אחראית לתוצאות שיושגו כתוצאה משימוש באתר.

עוה"ד תהיה פטורה מכל אחריות וחבות, מכל מין וסוג, בקשר לכל נזק (לרבות הפסד, הוצאה, וכו) ישיר או עקיף, משני או תוצאתי, הקשור בקבלת המידע או הסתמכות עליו. המשתמש באתר מוותר בזה על כל טענה או דרישה מאת עוה"ד.

האתר מאוחסן על ידי חברה חיצונית שאינה בשליטת עוה"ד. עוה"ד לא ישא באחריות לנזק שיגרם למשתמש באתר כתוצאה מפריצה או חדירה לאתר וכל נזק שיגרם מהעברת מידע אודות משתמש כתוצא מפריצה או חדירה בלתי מורשית של אחרים.

הסמליל, הסרטונים, המצגות, המידע והתוכן באתר  שייך לעוה"ד באופן בלעדי.

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סמני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכנה, תמונות וגרפיקה אשר חלקם בבעלות עוה"ד וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. האתר מוכן בזכות יוצרים כיצירה שלימה. המשתמש אינו רשאי לפרסם או לשדר או להעביר בתכנים באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ותכנים למטרה שונה מהמטרה לשמה נועדו. אין לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת עוה"ד ותוך ציון פרטי עוה"ד.

קישורים לאתרים אחרים ניתנים למען הנוחות.

תנאי השימוש ניתנים לשינוי מעת לעת לפי שיקול דעת עוה"ד.